WebSiteTemplate.org
Начало > Духовните люспи

Духовните люспи

Деяния 9:1-18 – прочит

   Ще говорим, за духовните люспи или „контактните лещи” на дявола, люспите на Сатана.

   Текста ни казва, сякаш люспи паднаха от очите на Савел и Той започна да вижда.

   Имало е нещо невидимо, духовно, което е спирало зрението.

   Да погледнем на тези люспи, от духовна гледна точка.

   Кога имаме люспи на духовните ни очи? Какво значи това? Какво за люспите в духовната сфера?

   Това са неща, които застават пред нас, пред погледа ни, пред очите ни и ни пречат да виждаме нещата правилно или изобщо да не ги виждаме.

   Духовните люспи са пречка на духовното зрение.

   Савел, който по-късно е Павел, имаше люспи не само на физическите си очи, но и на духовните си очи. Защо?

   Защото не можа да види и да разпознае Месията в Исус.

   Всеки в този свят, който не вярва в Исус, не го разпознава като Господ, като Месия и като Спасител, има духовни люспи, поставени от Сатана. Той слага люспите, на духовните очи, като ги закрепва с неверие и съмнение. Всъщност човек гледа, а е духовно сляп и не вижда духовните истини и не ги разбира.

   Така че люспите на Савел, говорят и днес. Люспите са не само поучение, но и едно предупреждение

   Кога падат люспите?

При Павел, те паднаха, когато той дойде на себе си и се промени.

   Люспите на заблудата и на физическото зрение, нямаше да паднат, ако Павел не преживя следните неща:

-         Вярата му претърпя корекция, поправка и се насочи към Исус.

-         Той се смири.

-         Покая се. Разбра грешките си и неправилния си път. Изповяда греховете си.

-         Прекара 3 дни в пост, което го смири още повече.

   Всички тези неща, улесниха падането на люспите.

   В духовно отношение, тези люспи, са стени пред нас, прегради, за да не можем да виждаме и разбираме духовното.

   Защо дойдоха люспите на Павел? Дойдоха поради неправилния му път.

   Той имаше вяра в Бога но тръгна срещу Исус, защото преследваше последователите му.

   Отклониш ли се от Божията воля, идват люспите на заблудата и фанатизма, както стана при Савел.

   Когато християнина се съпротивлява на Божията воля, идват люспите и те правят да не виждаме истината.

   Демоните на заблудата слагат люспите, когато човек им отвори врата.

   Сякаш дявола слага духовни контактни лещи, но замъглени… и не се вижда напред…

   Когато човек не иска да прости, люспите идват, заслепяват и вкарват човека в заблуждение Защо? Защото Господ казва: „Прощавайте”, а дявола съветва да не прощаваш. И ако слушаме внушенията на дявола, ние сме заблудени от него. Успял е да ни заблуди и излъже.

   А да прощаваш, е добро пред Бога и хората.

   При сърдене, караници, омраза, отмъщение и др. люспите са пред нас и ни правят неспособни да видим правилно нещата, както Бог иска. Това е духовно заслепяване

   Люспите на очите на грешния, така го заслепяват, че той смята че не е съгрешил, не разпознава, че лошото нещо е грях.

   Така беше с цар Саул. Люспите, духовните люспи му попречиха да види, да прецени, че не е прав. Бог казваше какво да прави, а Той правеше друго, нещо което Бог не искаше.

   Стигаме до извода , че духовните люспи, не само пречат, но и замъгляват съзнанието на човека, за да прави неправилни неща.

   Люспите на Юда Искариотски, който предаде Исус за пари, те, люспите му попречиха да разпознае Месията в лицето на Исус.

   Затова и с лека ръка го предаде на фарисеите. Ако беше убеден че Исус е Месия и е пратеника от Небето, щеше да има страх и почит и нямаше да го предаде.

   Но люспите на заблуждението, които дявола използва, победиха Юда

   Всичко това показва, че животът ни е една борба, битки със Сатана.

   И който се огъва, няма да успее. Люспите на Юда му попречиха да види истината.

   Днес, духовните люспи също са причина много хора в света да чуят за Бог, за Христос, за Ада, Рая, за Спасение, за греха и все пак да не достигнат до спасителна вяра и да не могат да разпознаят Исус като Спасител и Господ на душите им.

   Много хора в този свят, ще чуят за Бога, но всички няма да се спасят.

   Люспите принуждават хората да си живеят, както те искат.

   В II Тимотей 4:10, апостол Павел се оплаква че придружителят им Димас ги изоставил, като възлюбил сегашния свят, а не другия свят.

   Люспите го заблуждават, за да не види важността на служението и устояването в трудностите.

   Люспите на Пилат Понтийски. Човекът които осъди Исус, би го и се разписа на смъртната му присъда. Въпреки че Бог го предупреди чрез жена му, въпреки че слушаше за чудесните му дела, люспите не само го ослепиха, но и го закоравиха. Така той не схвана и не повярва истината за Исус, че беше Месия и цар, от друго царство.

   Както виждаме, люспите доста солидно пречат на духовното зрение.

   Всеки в този свят, които не е повярвал и не е спасен, има люспи на духовните си очи.

   Може и да си повярвал, но поради грях, непокорство и непослушание, пак да имаш люспи и да не разбираш правия път на Бога.

   Демоните са люспи. Няма значение кога човек е повярвал. Има значение какво прави.

   Отклони ли се от Божията воля, дяволът му е приготвил люспи, като контактни лещи.

   Дали сега имаме духовни люспи и сме се отклонили от правия път?

   Всеки за себе си може да прецени. Знаеш ли къде се спъваш духовно, къде си слаб?

   Да бъдем като Савел, който е Павел. Чрез смирение, покаяние и промяна в живота му, люспите паднаха и нещата се оправиха. Дойдоха и Божиите благословения. Тогава започна да вижда ясно и разумно.

   Да не забравяме люспите на Павел в миналото му.

   Те са поука.