WebSiteTemplate.org
Начало > Защо трябва да четем Библията?

Защо трябва да четем Библията?

 

Тъй като рядко се говори подробно на тази тема, в мен се вложи да споделя с вас следните мисли за четене на Библията и за това, защо да я четем. Прави ми впечатление, че въпреки че съм вярващ вече от 30 години, колкото пъти чета Библията, получавам и повече разбирания за Нея.

 

Всяко четене е като ново. Очаквам Святият Дух да ми обърне вниманието върху текста, върху който чета. Може даден пасаж да го знам наизуст, но пак го чета така, сякаш не съм го чел. Нямам умствената нагласа, че като съм го чел толкова години, сега и да го чета, дали ще има смисъл. Който прави така, не само, че може да обиди Святия Дух, но и нищо да не получи при четенето, ако чете както се чете стихотворение, или вестник – бързо, без да се мисли.

 

Целта е с всяко четене на Библията, Святият Дух да ни даде нова светлина на разбиране. Това става внезапно, докато четем. Можем да получим ново откровение за даден текст, който сме чели години наред. Но при това ново четене е дошъл момент, когато Святият Дух вижда нашето израстване и според зрелостта ни, ни открива това, което можем да поемем. Ние не знаем кога точно това ще се случи. Затова е нужно да пристъпваме към четене на Библията с внимателен подход.

 

Аз първо се моля усърдно, кратко, като искам Бог да ми отвори ума, докато чета, да ми дава откровение и нова светлина, да благослови това, което ще чета. После започвам да чета, но не, както се чете вестник. Чета бавно, мисля, съпоставям, анализирам, разсъждавам, сравнявам с други места, гледам и препратките, когато е нужно. Следя каква връзка има текста, който чета с контекста преди и след него. Така че, това, което правя, вече не е обикновено четене, а е в рамките на изследване и изучаване на Библията. Има още много неща, свързани с изучаването и изследването на Библията, но няма да се отклонявам. Ще обсъдим само четенето на Божието Слово.

 

Вярвам, че колкото сме израснали духовно, толкова и Святият Дух ще ни разкрива при четенето, защото толкова ще бъдем способни да приемаме. Нашата святост, вярност и послушание създават по-големи условия на Святият Дух да работи в нас. Това се отнася и за четенето. Затова не е без значение как живеем. Ако имаме свят живот и се очистваме дори от дребни неща, които ни пречат, Господ не само ще ни се доверява, но и повече ще ни говори и повече ще ни открива духовните дълбочини на Своето Слово. Святостта улеснява разбирането на духовните дълбочини. Това е дело на Святият Дух. Така че, четенето е свързано и със святостта, и с верността. Ако сме съгласни с това, тогава ще пренебрегваме ли с лека ръка Библията, понеже години вече я четем и знаем какво пише? Ако разсъждаваме така, ще я пренебрегваме и ще пропуснем много неща, които Святият Дух би могъл да ни разкрие с всяко ново четене. Нека помним, че всяко ново четене е уникално и Бог има да извършва неща в нас при всяко четене на Словото.

 

Библията е уникална, неповторима и свръхестествена книга. Произходът й не е земен (ІІ Петрово 1:21). Нейният Автор е Святият Божий Дух. Тя  е духовна храна за човешката душа. Библията съдържа Божествени истини и откровения така подробно и ясно, които неща в другите религии липсват: грях, вяра, покаяние, спасение, новорождение, любов, рай, ад, духовни дарби, усъвършенстване и други. Много религии говорят за усъвършенстване на тялото, за медитации, за добър живот и други философски неща. Но можете ли да посочите друга религия, освен християнството, която така подробно да говори за същността и качествата на Бог, за прощението на греховете, за възкресението и святостта?

 

Библията съдържа Божията воля за нас. Тя ни учи какво Бог харесва и какво не, какво Той иска от нас и какво не. Дава отговор на въпроса „Какво да направя, за да се спася?” (Деяния на апостолите 16:30). Библията ни учи как да се доближим повече до Бог, как да Го познаваме. Тя ни уверява, че ако я живеем, ще ни бъде добре и тук на земята, и във вечността. Казва ни много ясно за греха и как да се усъвършенстваме. Докато при другите религии се загатва за някаква праведност, но е замъглено и неясно. 

 

Само Библията дава подробности за възкресението на мъртви хора, описани в нея. И най-важното е, че Божието Слово ни посочва кой е Спасителят и как да се спасим. Тя ни уверява, че ако вярващият устои до край във вярата си и следва Исус, има спасение и вечен живот. Когато четем Библията с вяра, тя ни насърчава, дава утеха, надежда и мир (Евреи 4:2). Тя има в себе си действена сила за докосване сърцето на човека. Това прилича на невидима благодатна духовна операция.

 

Нашето четене трябва да се съединява с вяра. Библията е дадена не само да се чете, но и да се живее, да се проповядва, да се благовества. Повече от ясно е, че в Библията са думите на Бог, затова тя е Съвършено Слово. Когато четем думите на Исус, усещаме Божественото говорене, разбираме че наистина никой друг не е говорил никога така. Това Слово трябва да го четем, защото е Божествено, непогрешимо, води човека към размисъл и покаяние. Ако четем Библията с вяра, ние наистина оглеждаме живота си в Нея и чувстваме, че сме недостатъчни.

 

Библията дава истинска мъдрост. Това е мъдрост от небето – ІІ Тимотей 3:15 и Римляни 16:26. Само Библията казва пълната истина – Йоана 17:17, Яков 3:16, Псалм 119:151, 160. Библията е Свято Писание – ІІ Тимотей 3:15 и Римляни 1:2. Библията ни представя пророчествата за Спасителя Исус, пророчества за последното време, за бъдещето, нещо, което няма да намерите в другите религии (Матей 24 глава, Марка 13 глава, Лука 17 и 21 глави, Псалм 22, ІІ Тимотей 3:1-4, Откровението на Йоана – книга за църквата и бъдещите времена).

 

Трябва да четем Библията, за да я познаваме и да разбираме чрез Нея Божията воля. Тя е учебникът за святост и правилен живот. Не можем да прибавим нещо или да отнемем нещо от нея – Откровение 22:18,19, Второзаконие 4:2. Всичко, което идва до нас, е добре да се сравнява с Божието Слово. Това Слово ни учи на послушание и покорност и дава примери с хора, които не са били покорни и с такива, които са били покорни. Библията ни разкрива подробности за бъдещето, което ни очаква. Например, ново небе, нова земя, ново възкресено тяло, нов град, ново име. В другите религии няма да намерите подробности за тези неща.

 

Когато четем Библията, трябва да става така, сякаш тя пуска корени в нас. Библията можем да я сравним с:

 

-        огън, който изгаря лошите неща в нас – Еремия 23:29;

 

-        чук, който строшава неправилните неща в нас - Еремия 23:29;

 

-        светлина – Притчи 6:23,24;

 

-        вода... действа очистващо в нас – Ефесяни 5:25-26;

 

-        нож – Евреите 4:12;

 

-        филтър, който пречиства душата от мръсотията на света; огледало – Яков 1:22-24;

 

-        храна – Йоана 6:57, І Тимотей 4:6;

 

-        хирург, прави безкръвни операции на сърцето и ума, тя променя човека, прави го по-добър;

 

-        най-великият пророк;

 

-        Библията е Божият телевизор, чрез който виждаме назад  /Библейската история/ и напред в бъдещето /чрез пророческите книги/;

 

-        Библията е духовно оръжие, чрез което можем да воюваме срещу Дявола;

 

-        най-добрият наш водач в живота.

-        Усетили ли сме, че четенето на Библията може да бъде нещо сладко за нас и че Тя е винаги един непрeсъхващ извор за нас?

 

-        Библията е основа за правилна вяра. Ако до този момент не сте чели редовно Библията, сега вземете решение всеки ден да четете от нея!

 

-        Тя е нашето духовно лекарство и за духа ни, и за тялото ни, трябва да оценим нейното значение и стойност. Защото чуйте Притчи 4:20-22 „Сине Мой /дъще Моя/, внимавай в думите Ми и приклони ухото си към беседите Ми /поученията Ми/. Да не се отдалечават от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си /Божиите думи/, защото те са живот за тези, които ги намират и здраве за цялото им тяло.”

 

Да не забравяме да четем Библията всеки ден и да се променяме според както Тя ни учи. Нашият български писател Константин Величков от Цариградския затвор е писал следното: „Горко на онзи, който е чел Библията и не е почувствал да е станал по-добър”.

 

4 април 2008 г., Пловдив