WebSiteTemplate.org
Начало > Последните неща

Последните неща

 

Щом има първи неща,трябва да има и последни неща.Тук на земята е така.Горе на небето може да не е така.Нека да кажем за някои крайни,последни неща,в последното време.

 

Последните дни(2 Тим.3:1-3)

Последните дни подсказват,че сме на края на нещата.Това,което се сбъдва говори,че наистина живеем в последни дни.

 

Последният Адам!

Кой е Той?Ще попитат някои...

1Кор.15:45”Писано е :Първият човек Адам,стана жива душа,а последният Адам,стана животворящ дух.”

Първият Адам е този,който Бог създаде в Едемския рай на земята преди Ева...

Вторият Адам обаче,не е същия.За втория Адам тука се казва,че стана животворящ дух.Личност,която твори,създава живот.Нещо,което първия Адам не може да направи. Тук,втория Адам,е Христос.Тъй като Христос възкръсна от смъртта,Той вече е животворящ дух.Това означава,че Той прие нова форма на съществуване-това е новото възкресенско тяло.

 

Христос е източника на духовния живот.И ако ние живеем духовен жовот,праведен живот,ние ще възкръснем,както Христос възкръсна...Ще имаме променено,ново,вечно тяло,подходящо за вечния живот.

 

Последните дела

Откр.2:19”Зная твоите дела,любовта,вярата и служението и търпението ти,и че последните ти дела са по много от първите.”

Бог знаел,виждал делата на тези вярващи:любов,вяра,слушане,търпение.И в нашия живот Бог всичко вижда.Ако ти знаеш това-че Той вижда всичкия ти живот до подробности,тогава...какво мислиш по въпроса?Как ще я караш?После казва и друго откровение-че последните дела са повече от първите.Това не е малко,защото обикновено се получава обратното.Случва се хрстиянин да тръгва с ревност и да има повече дела,а след години,уморен от вярата,поохладнял,делата стават по малко.Това често се случва с повечето вярващи.Но тук Господ забелязал обратното...че последните дела са повече от първите.Какво значи това?Това е ревност за Господа,вяра,постоянство.Една жива вяра,която подтиква вярващия към дела и святост.Този стих говори,че Господ похвалил тези вярващи за увеличаващите се добри дела.Има нещо повече от вярата и ходенето на църква.И това е израстването на вярващия в любов,в дела,в служение.И ако знаем,че живеем в последно,критично време,трябва да го прекарваме умно и с вяра.

 

Последните вярващи

Марк.10:31”мнозина последни ще бъдат първи”

Не всички,но мнозина от повярвалитеот последното време,в духовно отношение,ще изпреварят по дух и усърдие,дела,вяра,много от повярвалите преди тях.Така ще бъде и горе на небето.Ревностните и усърдните християни,които и служат,ще бъдат по-велики горе,с по-големи награди от много други,които са вярвали преди тях,но са били изсъхнали,поохладняли или с уморена вяра.

 

Последните язви

Те всъщност са последните лоши неща,които ще се изсипят от небето върху всички непокорни и невярващи човеци,които закоравяват себе си и не искат да повярват.Това са бедствия,билести,наводнения,земетресения и т.н.

Откр.21:9”Тогава дойде един от седемте ангела,които бяха натоварени със седемте последни язви...”

 

Последният ден

За този ден ние четем от различни места:

Йоан12:48”Който ме отхвърля и не приема думите ми,има кой да го съди-словото,което говорих,то ще го съди в последния ден.”

Йоан6:54”Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми,има вечен живот и Аз ще го възкреся в последния ден.”

Тук е замесен и въпроса,за редовното взимане на Господната вечеря-участието ни в нея е от значение.Това обаче е друга тема.Сега говорим за посследните неща.

В предния стих 53 ние четем:

„Ако не ядете плътта на Човешкия син и не пиете кръвта Му,нямате живот в себе си.”

 

Последната личност

Откр.22:13”Аз съм Алфа и Омега,Първият и Последният,началото и краят.”

Христос като Господ,е не само Първия и Последния,в смисъл,че Той ще бъде и края на всичко.Той е започнал и Той ще завърши Божия план.Последният,защото никой не ще може да притури или измени този план.Той започва,Той завършва.И ако е така,колко трябва да внимаваме в живота си,в краткия ни живот,който Господ ни е дал а живеем.